III Sesja Rady Gminy Świątki 2018-12-19

0
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami)

informuję o zwołaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 III Sesji Rady Gminy Świątki w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki.

    Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad III sesji Rady Gminy Świątki.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Świątki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy II, a III sesją.
5. Projekt uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018 – 2032.
6. Projekt uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2018.
7. Projekt uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2019 – 2034.
8. Projekt uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na rok 2019.
9. Projekt uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
10. Projekt uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
11. Projekt uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
12. Projekt uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątki w 2019 roku.
13. Projekt uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Świątki rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.
Źródło: UG Świątki

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here