II Sesja Rady Gminy Świątki z dnia 29.11.2018

0

II Sesja Rady Gminy Świątki z dnia 29.11.2018

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami)

informuję o zwołaniu

w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 1200

II Sesji Rady Gminy Świątki

w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki.

    Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Gminy Świątki.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Świątki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XXXVIII, a II sesją.
5. Projekt uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2018 – 2032.
6. Projekt uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2018.
7. Projekt uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świątki.
8. Projekt uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2019 na terenie Gminy Świątki.
9. Projekt uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
10. Projekt uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.
11. Projekt uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
12. Projekt uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
13. Projekt uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Różynce stanowiącego własność Gminy Świątki.
14. Projekt uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym w Świątkach, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
15. Projekt uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Świątki do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin.
16. Projekt uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Świątki w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świątki na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Świątki.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
Rady Gminy Świątki

/-/ Franciszek Płotnikowski

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here