III sesja Rady Gminy Kolno 2018-12-28

0
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym została zwołana na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 12:00
III Sesja Rady Gminy Kolno
Z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania.
3) Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
4) Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
5) Wystąpienia sołtysów.
6) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie
Gminy Kolno.
7) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2030.
8) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
9) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolno.
11) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
12) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
13) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Kolno w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
14) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
15) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
16) Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kolno do „Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD”.
17) Wolne wnioski.
18) Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Paweł Ziółkowski

Transmisja z sesji TUTAJ

 

Zobacz wszystkie wydarzenia