II Sesja Rady Gminy Purda 13-12-2018

0
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2018- 2033.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu
jej poboru.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania osoby reprezentującej Gminę Purda
w Warmińskim Związku Gmin.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się 10.12.2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy
w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Zobacz wszystkie wydarzenia