Program Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Strękowskiego

reklama

 
Program wyborczy przedstawiany Państwu, szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto, nie jest listą pobożnych życzeń. Stanowi zbiór priorytetowych z naszego punktu widzenia zadań do zrealizowania, w oparciu o naszą wiedzę, zaangażowanie, ciężką pracę i znajomość prawa w zakresie kompetencji Samorządu.

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO

MIASTO:

 

 • estetyka miasta: powrót do idei Dobrego Miasta jako miasta zieleni w oparciu o opinie architektów krajobrazu
 • rekultywacja terenów zieleni, trawników i nasadzenia szlachetnego drzewostanu ozdobnego
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie modernizacji i termoizolacji budynków tworzących tkankę miejską
 • współpraca z zarządami spółdzielni mieszkaniowych w zakresie dbałości o infrastrukturę drogową, parkingową, wypoczynkową
 • wymiana kotłów grzewczych niespełniających norm unijnych emisji spalin przy wsparciu funduszy unijnych
 • przywrócenie ulgi gazowej
 • gospodarka śmieciowa: transparentna, zwiększenie egzekwowania tzw. opłat śmieciowych
 • powołanie Rady Zaufania Społecznego przy Radzie Miejskiej złożonej z zasłużonych dla Miasta i Gminy mieszkańców
 • transparentna polityka finansowa Miasta i Gminy oraz zasad przetargów organizowanych przez Gminę
 • czytelna polityka kadrowa w podległych Urzędowi jednostkach
 • audyt wewnętrzny finansów Gminy i zapoznanie Mieszkańców z jego wynikami
 • utworzenie grupy koordynującej starania na rzecz utworzenia obwodnicy Dobrego Miasta


  WIEŚ:

 • dotacje na oczyszczalnie przydomowe
 • modernizacja istniejących lub budowa nowych dróg wiejskich
 • modernizacja i budowa nowej instalacji oświetleniowej
 • przyłącza do sieci wodociągowej terenów wiejskich i kolonijnych
 • współfinansowanie remontu nawierzchni drogi Dobre Miasto-Swobodna we współpracy ze Starostą Olsztyńskim
 • objęcie budynków na terenie wiejskim programem termomodernizacji
 • wymiana kotłów grzewczych niespełniających norm unijnych emisji spalin przy wsparciu funduszy unijnych

  BEZPIECZEŃSTWO:

 • przywrócenie niefunkcjonującego od 4 lat monitoringu miejskiego
 • utworzenie Straży Miejskiej
 • partycypacja miasta w doposażaniu lokalnych służb ratunkowych

  KULTURA, EDUKACJA, SPORT I SPRAWY SPOŁECZNE:

 • polityka pamięci historycznej – upamiętnienie np. cmentarza ewangelickiego przy ul. Cmentarnej
 • współpraca ze stowarzyszeniami kulturowymi
 • wspieranie sportu i rekreacji, budowa siłowni zewnętrznych wzdłuż tras rowerowych i marszowych
 • budowa stadionu miejskiego z infrastrukturą do uprawiania lekkoatletyki i piłki nożnej
 • ścisła współpraca z parafiami i związkami wyznaniowymi
 • dążenie do utworzenia miejsc dla seniorów i osób niepełnosprawnych w domach dziennego pobytu
 • utrzymanie i modernizacja placu zabaw w centrum miasta, a także w miejscach wskazanych przez rady osiedli i sołectwa
 • równe traktowanie wszystkich podmiotów edukacyjnych w zakresie dofinansowaniaNaszym kandydatem na Burmistrza Dobrego Miasta w wyborach samorządowych jest
  Krzysztof Strękowski
  Źródło: Krzysztof Strękowski

 

Zobacz wszystkie wydarzenia