Program Wyborczy KWW Nowi Ludzie – Nowe Kierunki z kandydatem na burmistrza Wojciechem Rucińskim

reklama
DOBRE MIASTO – DOBRO WSPÓLNE program wyborczy
WOJCIECHA RUCIŃSKIEGO – kandydata na Burmistrza Dobrego Miasta oraz kandydatów na radnych Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Nowi Ludzie- Nowe Kierunki

BEZPIECZEŃSTWO OŚWIATA – OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA -PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO KULTURA, SPORT I REKREACJA- SAMORZĄDNOŚĆ

Szanowni Wyborcy!

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat nasze miasto i gmina zmieniły swój wygląd. Nie możemy jednak na tym poprzestać.
Aby nadążyć za tempem zmian, jakie niesie nam rzeczywistość, nie można stać w miejscu. Należy siłami wszystkich mieszkańców podjąć nowe wyzwania, jakie przed nami stoją, wykorzystując potencjał, jakim dysponujemy.
Rozpoczęte inwestycje muszą zostać dokończone i jak najszybciej rozliczone, aby móc rozpocząć nowe projekty, które wzbogacą atrakcyjność naszego miasta i gminy, a także poszerzą rynek pracy i spowodują, że właśnie tu będzie się chciało mieszkać.
Chcę stworzyć Samorząd przyjazny wszystkim mieszkańcom. Jestem otwarty na współpracę z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w naszym Dobrym Mieście i naszej gminie.
Moje hasło wyborcze: DOBRE MIASTO – DOBRO WSPÓLNE wiąże się
z tym, że w pierwszym rzędzie stawiam dobro wszystkich mieszkańców, niezależnie od
tego, do jakiej partii należą, czy też, jaki mają światopogląd.
Jestem osobą, która łączy, nie dzieli. Buduję zgodę i kompromis. Jestem świadomy, że funkcja burmistrza jest służbą. Jeżeli udzielicie mi, drodzy Wyborcy, kredytu zaufania i powierzycie tę funkcję, będę najlepiej, jak potrafię, wykonywał swoje obowiązki i spełnię Wasze oczekiwania.
Zapewniam, że zadbam wspólnie z Nową Radą o rozwój naszego miasta i gminy, a także pewną stabilizację i bezpieczeństwo nas wszystkich.
Proszę zatem o oddanie głosu na mnie i na kandydatów na radnych Rady Miejskiej z mojego Komitetu Wyborczego Nowi Ludzie – Nowe Kierunki, ponieważ

Łączy nas Dobro Wspólne!

Wojciech Ruciński

 

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo naszych Mieszkańców jest wartością nadrzędną. Samorząd musi współpracować z Policją, szkołami i instytucjami.
 Opracujemy i wdrożymy rozszerzoną strategię działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, spokoju i ładu w naszej gminie, opartą również na gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
 Będziemy ściśle współpracować z Komendantem Komisariatu Policji w Dobrym Mieście oraz Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie.
 Rozszerzymy system monitorowania przestrzeni publicznych, dbając o dowodową jakość rejestrowanego obrazu z kamer.
 Zwiększymy ilość patroli policji w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 Zlikwidujemy niezagospodarowane miejsca przestrzeni publicznej, które sprzyjają powstawaniu zjawisk patologicznych.
 Będziemy monitorować problemy alkoholizmu, narkomanii w naszej gminie, podejmować kierowane działania profilaktyczne.
 Wyeliminujemy spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, będziemy szybko i skutecznie reagowali na sygnały od
mieszkańców.

OŚWIATA

Szkoła musi być miejscem przyjaznym i bezpiecznym, aby zapewnić jak najlepsze nauczanie i wychowanie naszych Dzieci.
 Zadbamy o nowoczesność placówek oświatowych, wyposażając je w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 Włączymy dyrektorów placówek oświatowych do realizacji projektów, które wzbogacą ofertę edukacyjną.
 Wspólnie wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
 Przeprowadzimy remonty i modernizacje placówek oświatowych.
 Będziemy promować młode talenty, zwiększając środki na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.
 Zaangażujemy dyrektorów placówek oświatowych do wprowadzania innowacji pedagogicznych.

OCHRONA ZDROWIA

Zadaniem samorządu jest ustawiczne podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom.
 Pomożemy Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny służący poprawie jakości usług medycznych dla mieszkańców.
 Doprowadzimy do lepszej współpracy dyrektorów szkół z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy realizacji programów profilaktycznych.
 Będziemy wspierali działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.
 Zorganizujemy pikniki, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie form bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 Utworzymy przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście grupę wykwalifikowanych wolontariuszy wspierających pracę oddziału szpitalnego i zespołów ratownictwa medycznego w sytuacjach wymagających udzielenia bezwzględnej pomocy potrzebującym.

POMOC SPOŁECZNA

Prawnym i moralnym obowiązkiem Samorządu jest udzielanie pomocy potrzebującym.

 Będziemy inicjować i wspierać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych oraz seniorów, stwarzać przyjazne warunki dla ich życia i aktywności.
 Doprowadzimy do likwidacji głównych barier architektonicznych w gminie, a także do utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami.
 Udzielimy wsparcia organizacjom działającym na rzecz osób wykluczonych z różnych powodów.
 Wprowadzimy planową politykę senioralną, rozwiniemy placówkę dziennego pobytu dla seniorów, aby zapobiec ich alienacji.
 Przedsiębiorcom angażujących osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby trwale bezrobotne zapewnimy systemowe ulgi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy, wspieranie przedsiębiorców- sposobem na zatrzymanie ludzi młodych.
 Stworzymy Dobromiejską Radę Przedsiębiorczości – organ doradczy dla Samorządu.
 Wprowadzimy system ulg podatkowych dla przedsiębiorców zatrudniających ludzi młodych.
 Będziemy konsultowali plany inwestycyjne z przedsiębiorcami.
 Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową w celu pozyskiwania nowych inwestorów.
 Uzbroimy tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na rozwój przedsiębiorczości.
 Będziemy wspierać przedsiębiorców poprzez szybką reakcję i pomoc w nowych zamierzeniach biznesowych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Planujemy budować i modernizować drogi gminne, mosty, sieci wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym z wykorzystaniem środków pomocowych, wspierać budownictwo indywidualne i wielorodzinne.
 Stworzymy wieloletni plan modernizacji oraz budowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenach wiejskich.
 Opracujemy wieloletni program modernizacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz budowy nowej studni głębinowej.
 Zapewnimy bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców miasta i gminy poprzez budowę nowych połączeń oraz systemu zasuw.
 Przebudujemy główne skrzyżowania w mieście.
 Wykorzystamy położenie gminy dla tworzenia bazy turystycznej w naszym regionie.
 Będziemy współpracowali z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
 Opracujemy program gospodarki cieplnej miasta z zamiarem budowy kotłowni miejskiej.
 Zdobędziemy fundusze na budowę mieszkań komunalnych.
 Wybudujemy nowe parkingi w mieście.

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
Zdrowe i nieskażone środowisko szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

 Zadbamy o skuteczną ochronę środowiska, przede wszystkim o prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na terenie gminy, głównie poprzez zwiększanie recyklingu .
 Rozwiążemy problem właściwego segregowania śmieci w budownictwie wielorodzinnym.
 Zagospodarujemy odpady bio na terenie gminy.
 Uszczelnimy system gospodarki ściekowej na terenie całej gminy, będziemy wspierać budowę przydomowych oczyszczalni.
 Opracujemy i wdrożymy koncepcję „zielonej gminy” poprzez zwiększenie ilości trawników, zadrzewienia oraz modernizację parków.
 Będziemy wspierali gospodarstwa wiejskie w działalności agroturystycznej.
 Zadbamy o aktywne formy edukacji i promowania selektywnej zbiórki odpadów.

 

KULTURA, SPORT I REKREACJA

Więcej imprez dla mieszkańców. Pomoc i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji upowszechniających kulturę, a także klubów i organizacji sportowych.
 Będziemy wspomagać inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji szczególnie inicjatywy młodzieży.
 Wypromujemy stałą imprezę kulturalną wyróżniającą nasze miasto w regionie.
 Udzielimy wsparcia organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskującym dotacje na działalność kulturalną.
 Pozyskamy fundusze zewnętrzne na rewitalizację zabytków.
 Zapewnimy dalszy rozwój bazy sportowej poprzez modernizację i rozbudowę stadionu.
 Zadbamy o rozwój bazy lekkoatletycznej przy SP3.
 Będziemy kontynuowali modernizację boisk sportowych na wsiach.
 Stworzymy nowe place zabaw – jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
 Podejmiemy stałą współpracę z istniejącymi Klubami Sportowymi.
 Wybudujemy nowe ścieżki rowerowe np. Dobre Miasto – Głotowo – Swobodna.

SAMORZĄDNOŚĆ

Samorządy są po to, żeby służyć mieszkańcom miasta i gminy.
 Zapewnimy mieszkańcom możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju miasta i gminy oraz o podejmowanych inwestycjach.
 Unowocześnimy pracę Urzędu Miasta, aby jeszcze lepiej służył obywatelom.
 Będziemy wspierali rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kwalifikacji przez obecnych i nowych pracowników Urzędu.
 Wprowadzimy system premiowania za inicjatywy własne, kreatywność i skuteczność działania urzędników.
 Utworzymy Radę Społeczną jako organ opiniodawczy dla Burmistrza i Rady Miejskiej, w skład której wchodzić będą przedstawiciele różnych środowisk i organizacji społecznych,  udzie aktywni społecznie oraz specjaliści różnych dziedzin.
 Będziemy lepiej współpracowali z organizacjami pozarządowymi.
 Zapewnimy cykliczne spotkania z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 Zapewnimy skuteczną promocję miasta i gminy.

WOJCIECH RUCIŃSKI

Zobacz wszystkie wydarzenia