Program Wyborczy KWW Nowi Ludzie – Nowe Kierunki z kandydatem na burmistrza Wojciechem Rucińskim

73
reklama
DOBRE MIASTO – DOBRO WSPÓLNE program wyborczy
WOJCIECHA RUCIŃSKIEGO – kandydata na Burmistrza Dobrego Miasta oraz kandydatów na radnych Rady Miejskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Nowi Ludzie- Nowe Kierunki

BEZPIECZEŃSTWO OŚWIATA – OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA -PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO KULTURA, SPORT I REKREACJA- SAMORZĄDNOŚĆ

Szanowni Wyborcy!

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat nasze miasto i gmina zmieniły swój wygląd. Nie możemy jednak na tym poprzestać.
Aby nadążyć za tempem zmian, jakie niesie nam rzeczywistość, nie można stać w miejscu. Należy siłami wszystkich mieszkańców podjąć nowe wyzwania, jakie przed nami stoją, wykorzystując potencjał, jakim dysponujemy.
Rozpoczęte inwestycje muszą zostać dokończone i jak najszybciej rozliczone, aby móc rozpocząć nowe projekty, które wzbogacą atrakcyjność naszego miasta i gminy, a także poszerzą rynek pracy i spowodują, że właśnie tu będzie się chciało mieszkać.
Chcę stworzyć Samorząd przyjazny wszystkim mieszkańcom. Jestem otwarty na współpracę z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w naszym Dobrym Mieście i naszej gminie.
Moje hasło wyborcze: DOBRE MIASTO – DOBRO WSPÓLNE wiąże się
z tym, że w pierwszym rzędzie stawiam dobro wszystkich mieszkańców, niezależnie od
tego, do jakiej partii należą, czy też, jaki mają światopogląd.
Jestem osobą, która łączy, nie dzieli. Buduję zgodę i kompromis. Jestem świadomy, że funkcja burmistrza jest służbą. Jeżeli udzielicie mi, drodzy Wyborcy, kredytu zaufania i powierzycie tę funkcję, będę najlepiej, jak potrafię, wykonywał swoje obowiązki i spełnię Wasze oczekiwania.
Zapewniam, że zadbam wspólnie z Nową Radą o rozwój naszego miasta i gminy, a także pewną stabilizację i bezpieczeństwo nas wszystkich.
Proszę zatem o oddanie głosu na mnie i na kandydatów na radnych Rady Miejskiej z mojego Komitetu Wyborczego Nowi Ludzie – Nowe Kierunki, ponieważ

Łączy nas Dobro Wspólne!

Wojciech Ruciński

 

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo naszych Mieszkańców jest wartością nadrzędną. Samorząd musi współpracować z Policją, szkołami i instytucjami.
 Opracujemy i wdrożymy rozszerzoną strategię działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, spokoju i ładu w naszej gminie, opartą również na gminnych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
 Będziemy ściśle współpracować z Komendantem Komisariatu Policji w Dobrym Mieście oraz Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie.
 Rozszerzymy system monitorowania przestrzeni publicznych, dbając o dowodową jakość rejestrowanego obrazu z kamer.
 Zwiększymy ilość patroli policji w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
 Zlikwidujemy niezagospodarowane miejsca przestrzeni publicznej, które sprzyjają powstawaniu zjawisk patologicznych.
 Będziemy monitorować problemy alkoholizmu, narkomanii w naszej gminie, podejmować kierowane działania profilaktyczne.
 Wyeliminujemy spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, będziemy szybko i skutecznie reagowali na sygnały od
mieszkańców.

OŚWIATA

Szkoła musi być miejscem przyjaznym i bezpiecznym, aby zapewnić jak najlepsze nauczanie i wychowanie naszych Dzieci.
 Zadbamy o nowoczesność placówek oświatowych, wyposażając je w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 Włączymy dyrektorów placówek oświatowych do realizacji projektów, które wzbogacą ofertę edukacyjną.
 Wspólnie wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.
 Przeprowadzimy remonty i modernizacje placówek oświatowych.
 Będziemy promować młode talenty, zwiększając środki na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.
 Zaangażujemy dyrektorów placówek oświatowych do wprowadzania innowacji pedagogicznych.

OCHRONA ZDROWIA

Zadaniem samorządu jest ustawiczne podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom.
 Pomożemy Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w zaopatrzeniu w sprzęt medyczny służący poprawie jakości usług medycznych dla mieszkańców.
 Doprowadzimy do lepszej współpracy dyrektorów szkół z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy realizacji programów profilaktycznych.
 Będziemy wspierali działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.
 Zorganizujemy pikniki, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie form bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 Utworzymy przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście grupę wykwalifikowanych wolontariuszy wspierających pracę oddziału szpitalnego i zespołów ratownictwa medycznego w sytuacjach wymagających udzielenia bezwzględnej pomocy potrzebującym.

POMOC SPOŁECZNA

Prawnym i moralnym obowiązkiem Samorządu jest udzielanie pomocy potrzebującym.

 Będziemy inicjować i wspierać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych oraz seniorów, stwarzać przyjazne warunki dla ich życia i aktywności.
 Doprowadzimy do likwidacji głównych barier architektonicznych w gminie, a także do utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami.
 Udzielimy wsparcia organizacjom działającym na rzecz osób wykluczonych z różnych powodów.
 Wprowadzimy planową politykę senioralną, rozwiniemy placówkę dziennego pobytu dla seniorów, aby zapobiec ich alienacji.
 Przedsiębiorcom angażujących osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby trwale bezrobotne zapewnimy systemowe ulgi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy, wspieranie przedsiębiorców- sposobem na zatrzymanie ludzi młodych.
 Stworzymy Dobromiejską Radę Przedsiębiorczości – organ doradczy dla Samorządu.
 Wprowadzimy system ulg podatkowych dla przedsiębiorców zatrudniających ludzi młodych.
 Będziemy konsultowali plany inwestycyjne z przedsiębiorcami.
 Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową w celu pozyskiwania nowych inwestorów.
 Uzbroimy tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na rozwój przedsiębiorczości.
 Będziemy wspierać przedsiębiorców poprzez szybką reakcję i pomoc w nowych zamierzeniach biznesowych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Planujemy budować i modernizować drogi gminne, mosty, sieci wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym z wykorzystaniem środków pomocowych, wspierać budownictwo indywidualne i wielorodzinne.
 Stworzymy wieloletni plan modernizacji oraz budowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenach wiejskich.
 Opracujemy wieloletni program modernizacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz budowy nowej studni głębinowej.
 Zapewnimy bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców miasta i gminy poprzez budowę nowych połączeń oraz systemu zasuw.
 Przebudujemy główne skrzyżowania w mieście.
 Wykorzystamy położenie gminy dla tworzenia bazy turystycznej w naszym regionie.
 Będziemy współpracowali z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
 Opracujemy program gospodarki cieplnej miasta z zamiarem budowy kotłowni miejskiej.
 Zdobędziemy fundusze na budowę mieszkań komunalnych.
 Wybudujemy nowe parkingi w mieście.

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
Zdrowe i nieskażone środowisko szansą zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

 Zadbamy o skuteczną ochronę środowiska, przede wszystkim o prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na terenie gminy, głównie poprzez zwiększanie recyklingu .
 Rozwiążemy problem właściwego segregowania śmieci w budownictwie wielorodzinnym.
 Zagospodarujemy odpady bio na terenie gminy.
 Uszczelnimy system gospodarki ściekowej na terenie całej gminy, będziemy wspierać budowę przydomowych oczyszczalni.
 Opracujemy i wdrożymy koncepcję „zielonej gminy” poprzez zwiększenie ilości trawników, zadrzewienia oraz modernizację parków.
 Będziemy wspierali gospodarstwa wiejskie w działalności agroturystycznej.
 Zadbamy o aktywne formy edukacji i promowania selektywnej zbiórki odpadów.

 

KULTURA, SPORT I REKREACJA

Więcej imprez dla mieszkańców. Pomoc i wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz organizacji upowszechniających kulturę, a także klubów i organizacji sportowych.
 Będziemy wspomagać inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji szczególnie inicjatywy młodzieży.
 Wypromujemy stałą imprezę kulturalną wyróżniającą nasze miasto w regionie.
 Udzielimy wsparcia organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskującym dotacje na działalność kulturalną.
 Pozyskamy fundusze zewnętrzne na rewitalizację zabytków.
 Zapewnimy dalszy rozwój bazy sportowej poprzez modernizację i rozbudowę stadionu.
 Zadbamy o rozwój bazy lekkoatletycznej przy SP3.
 Będziemy kontynuowali modernizację boisk sportowych na wsiach.
 Stworzymy nowe place zabaw – jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
 Podejmiemy stałą współpracę z istniejącymi Klubami Sportowymi.
 Wybudujemy nowe ścieżki rowerowe np. Dobre Miasto – Głotowo – Swobodna.

SAMORZĄDNOŚĆ

Samorządy są po to, żeby służyć mieszkańcom miasta i gminy.
 Zapewnimy mieszkańcom możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju miasta i gminy oraz o podejmowanych inwestycjach.
 Unowocześnimy pracę Urzędu Miasta, aby jeszcze lepiej służył obywatelom.
 Będziemy wspierali rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kwalifikacji przez obecnych i nowych pracowników Urzędu.
 Wprowadzimy system premiowania za inicjatywy własne, kreatywność i skuteczność działania urzędników.
 Utworzymy Radę Społeczną jako organ opiniodawczy dla Burmistrza i Rady Miejskiej, w skład której wchodzić będą przedstawiciele różnych środowisk i organizacji społecznych,  udzie aktywni społecznie oraz specjaliści różnych dziedzin.
 Będziemy lepiej współpracowali z organizacjami pozarządowymi.
 Zapewnimy cykliczne spotkania z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 Zapewnimy skuteczną promocję miasta i gminy.

WOJCIECH RUCIŃSKI

Zobacz wszystkie wydarzenia

73 KOMENTARZE

 1. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził ! Ale warto chociaż spróbować . Życzę powodzenia i duuużo cierpliwości . Wierzę , że się uda ! 😊

  • Oby ten gość z tą ekipą odpadł w pierwszej turze.A tak naprawdę to po co ta pierdoła pcha się na takie stanowisko ?

 2. Powiem tak… Można nie przepadać za Trzaskowskim. Jak rządził tak rządził ale chociaż sam rządził. Teraz zrobiło się niejasno. Niby człowiek wybierze męża a okaże się że rządzić będzie żona.

 3. Trzaskowski był lepszy. Nie słuchał się zony a ją zostawił i bzyk….. obce. Wzór do naśladowania. Pogratulować.

  • Oj, Daruś, Dareczku…
   SGT ustępuje stanowisku burmistrza, ustąp i ty. Szkoda Ci? Raczej to nie twoje zmartwienie tylko żony czy syna. Patrz na siebie i swój związek bo jeszcze nie wiesz co może ciebie w życiu spotkać.

  • Ty nie musisz, ale żona może…Już nie jeden się tak zarzekał, a życie pisało inny scenariusz. Tak czy siak powodzenia w życiu ci życzę 😉

   • do …
    Darkowi chyba nie chodzi o zarzekanie się. Tak czy siak chodzi raczej już nie o fakt, a o formę. Ludzie się rozstają. Przyznaj jednak, że niewielu dla władzy ciągnie to tak jak to było ciągnięte? Toteż Darek ma wszelkie podstawy, by to teraz wykorzystać na rzecz uczciwych i honorowych mężów.

 4. Akcja Katolicka niech zostanie w Kościele i nie pcha się do rządzenia. Kościół jako całość zdecydowanie za dużo ma do powiedzenia w kwestii życia, postępowania, dokonywanych wyborów zwykłych obywateli tego kraju.
  Poza tym jestem przekonany, że od ostatniego weekendu w mieście wzrosła produkcja śmieci w ulicznych koszach. Komitet WR na siłę wciska ludziom swoje ulotki. Gdybym był zainteresowany to sam bym podszedł i poprosił, a takie nachalne łażenie i wciskanie ludziom jest po prostu żenujące. Panie WR to pan jest liderem tej grupy czy synuś Bednarczyka? Gość jest wszędzie na pierwszym planie – na plakatach, na zdjęciach, nawet po mieście stanowił czoło peletonu 😉

  • Dlatego nie startuję w wyborach na burmistrza bo kiedyś byłem ministrantem i pewnie zostałoby mi to wypomniane…..
   A tak serio co ma jedno wspólnego z drugim? Gdzie Pan Ruciński się udziela to jego sprawa. Rozliczasz Rucińskiego z tego że jest katolikiem? Pani Harań udziela się w Włóczykijach i co? Czy nordic walking stanie się obowiązkiem każdego mieszkańca Dobrego Miasta? Stuknijcie się czasami w czoło zanim coś napiszecie!

   • @S.J. Włóczykije są dla wszystkich. Bez względu na wyznanie. Możesz tak powiedzieć o Akcji Katolickiej? Za Trzaskowskiego święcili radiowozy, CO BYŁO OGROMNĄ PRZESADĄ. I co? Nie jest możliwe, że za Rucińskiego będą święcić chodniki i wszystko co się da?
    A może przy wejściu do Ratusza stanie kropielnica?
    Stuknąć się w czoło powinieneś sam, jeśli chcesz weprzeć, że gorliwy fundamentalista katolicki nie przeniesie swojego fundamentalizmu do Ratusza.

 5. Po co się pyszczyć. Postaw na bajki Kowala i topcie miliony i dalej zadlużajcie miasto. Ludzie z Giżycka postawią tu jachty a my dalej będziemy stali w korkach.

 6. Może by tak dla JK zrzucić się na cegiełki i w parku na Warszawskiej postawić pomnik upamiętniający fontannę z garbusem?. Co na to dobromiejszczanie?:)

  • Kandydatura Rucinskiego to gruba przesada. Nie chce i pisze to wprost żeby moim burmistrzem był człowiek z wykształceniem średnim. To na tyle… no i ten nieszczery nastawiony na branie wzrok… jakie to chrzecijanskie…

 7. Oj tam, czepiacie się. Wojtek na burmistrza, Beata na wice – i dalej dojmy kasę do bólu!!!
  „Trzeba zmienić wszystko by dalej było tak jak było….”

 8. Wychodzi na to że żadno się nie nadaje a mamy aż 6. To przestańmy ich obrzucać blotem bo któreś z nich zostanie burmistrzem. Czy to takie trudne przyjrzeć się komitetom i zdecydować która grupa ludzi nie zeszmacila się do końca i jest w stanie zarządzać rozsądnie gminą?

  • j tam, czepiacie się. Wojtek na burmistrza, Beata na wice – i dalej dojmy kasę do bólu!!!
   „Trzeba zmienić wszystko by dalej było tak jak było….” (Rzepliński)

  • Może ty spróbujesz. Jesteś taki wyszczekany, bo się ukrywasz za pseudonimem. Pokaż co potrafisz. jakim jesteś społecznikiem i co dla społeczności miasta i gminy zrobiłeś. Obrażać porządnych ludzi to potrafisz.

   • Grażyna, i wszystko jasne. A ty widzisz ile tu anonimów? A ty kim jesteś? Skrina ze swojego dowodu załącz.

 9. No to kto? Podpowiedzcie mnie durnemu bo nie pójdę na wybory jak nie wiem na kogo. A może zagłosować na Łańkowych. On burmistrzem ona starościną a i synowi prawnikowi bezrobotnemu robote załatwią. Ludzie w mieście gadają że cała trójka będzie bezrobotna jak wyborów nie wygrają.

 10. Ty się nawet z DNA nie urodziles. Rodzice cię chyba z procy karmili. Wyjmij mózg z torebki i zacznij myśleć marny człowieku. Szczekac to potrafi każdy burek na łańcuchu. Dlatego scisnij się za jaja o ile je masz i zachowaj minimum rozsądku.

 11. Zgadzam się ale nie sądzę aby nasze miasto było skorumpowane. Po prostu mamy na stanowiskach nieudaczników którzy dają się kiwac cwaniakom i to trzeba zmienić.

 12. Słuchają durnych podpowiedzi, otaczają się niekompetentnymi ludźmi bo boją się mądrzejszych od siebie a w konsekwencji podejmują głupie decyzje.

 13. A mam Ci pokazać kolego z kim Ty masz zdjęcia? Jak chcesz to Ci wyciągnę taki brudy że że wstydu zachowasz głowę w piasek. Mało tego napiszę kim jesteś… także siedź cicho i kandyduj…

 14. A co z oczyszczalnia która też ma swoje lata i wymaga modernizacji? Co zamierzacie Państwo robić z osadami sciekowymi? skąd będą finanse na wszelkie modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej które już swoje lata mają ? Czy i jak takie zamierzenia wpłyną na cenę wody i
  ścieków ? Planów można mieć nieskończenie wiele ale skąd je finansować ?

 15. Podziękować Panu Prezesowi wodociągów i wyłonić człowieka który zacznie korzystać z dotacji unijnych na ten cel. Obecny jest za leniwy żeby się w to bawić.

 16. A poco inwestować jak można doić ludzi za te bagno w sieci bez żadnych nakładów ja mam filtr wody i co tydzień muszę go wymieniać.

 17. Wstyd dla takiej gminy, co nie buduje kanalizy, a każe tłumaczyć się z szamba. W 21 wieku moja rodzina na wsi koło Iławy dostała kanalizę za darmo i za ścieki płaci mało, a ja dostałem wezwanie do gminy -za szambo płace bardzo dużo i każą mi się tłumaczyć. Mam gdzieś te wasze chodniczki i ławeczki jak nie ma kanalizy!!!!

 18. Ciekawe czy Pan Poprawi działąnie policji na wsi i taki np ; Pan Marek i jego kobieta którzy są wiecznie pijani jeżdza po alkohol samochodem bez dokumentów i ubezpieczenia . W kabikiejmach mieszkańcy się boją z dziecmi chodzić bo nigdy niewiadomo w jakim stanie jedzie Pan Marek lub Pani Tereska. Raz policja złapała w dywitah Panią Tereskę jak jechała pod wpływem alkoholu z 3 dzieci bez fotelików i bez prawka . I jest zajebiście Fiata Uno zabrali ale Policja sie nie intersuje że mają jeszcze 2 samochód drygiego fiata fioletowego i ze tym samochodzem jeżdzą dalej bez uprawnien i pod wpływem alkoholu …. Ostatnio zabrali tej rodzinie dzieci po tym jak Tereska chciała sie dźgnąc nożem … Wróciła ze szpitala i dalej balety w wiosce …. A Adaś Staś i Piotruś nadal czekają w Olsztynku na to że w domu sie coś zmieni … Duża winia takich patologi to jest Pisowskie 500+ . Ponieważ gdy nie było tych pieniedzy Marek pracował uczcieiwe w lesie u Pana Leszka z Barcikowa a tylko państwo dało na dzieci pieniadze od razu L4 i 1000 dziwnych schorzeń i picie codzienne na umur !!! . Za kase dzieciaków a potem wypominane przybranemu synowi że za dużo je i tatuś nie ma na piwo !!!!

 19. Policja musi wziąć się w garść. Dosyć już dofinansowań na nowy samochód itp. Nie po to go kupiono abyście w niedzielę jeździli wokół kościoła. Tam jeszcze nikogo nie napadnieto. Przestańcie odwracać głowy od ludzi jeżdżących samochodami bez uprawnień, pijanych i innych cwaniaków udając że ich nie widzicie. Jak służba za ciężka to można iść do DFMu. Chcemy policji która nas będzie bronić i której możemy zaufać. Policja musi się zmienić!!!!!!!!!

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here