LII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 stycznia 2018

reklama
Informujemy, że LII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 stycznia 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Porządek obrad Rady Miejskiej:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmnina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
13.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia