OSIR Dobre Miasto ogłasza przetarg na budynek pawilonu socjalnego położonego na terenie ośrodka w Swobodnej

reklama
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 31 grudnia 2023 roku budynku pawilonu socjalnego położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, obejmującą w swym zakresie w szczególności  gastronomię ogólnodostępną

 

Opis położenia nieruchomości i lokalizacji budynku

Budynek położony jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej na działce ewidencyjnej obrębu Swobodna nr 3064/1, dzierżawionej przez Gminę Dobre Miasto od Nadleśnictwa Kudypy. Wieś Swobodna położona jest w odległości ok. 7 km na południe od Dobrego Miasta, zaś sam Ośrodek Wypoczynkowy położony jest nad jeziorem Limajno.

Opis  przedmiotu dzierżawy

Budynek wybudowany około 1970r., w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Wybudowany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej, słupy i podciągi żelbetowe prefabrykowane, stropy żelbetowe, schody żelbetowe prefabrykowane, stropodach żelbetowy, jednospadowy, kryty papą. Stan dobry.


Elementy wykończenia:
– ściany – elewacje tynkowane
– wyprawy wewnętrzne – tynki i malowanie emulsyjne,
– w pomieszczeniach sanitarnych i przygotowania posiłków- glazura,
– posadzki- lastryko i terakota,
– stolarka okienna – PCV,
– stolarka drzwiowa – PCV oraz drewniana, ramowo-płycinowa,
– wyposażenie dodatkowe – kuchenny szyb windowy.

Instalacje:
– sanitarna – zimnej wody, kanalizacyjna,
– elektryczne- elektryczna oświetleniowa i wtykowa,
– instalacja wentylacyjna.
Rozliczanie za energię elektryczną, wodę i kanalizację na zasadzie podliczników.
Powierzchnia zabudowy: 383,09m2 ,
Powierzchnia użytkowa parteru przeznaczona do dzierżawy: 273,77m2 ( z całkowitej powierzchni użytkowej parteru wynoszącej 308,76m2 w
użytkowaniu OSiR-u pozostaje: magazyn o pow. 16,67m2 , magazyn sprzętu wodnego o pow. 7,46m2 , pokój o pow.10,86m2 , położone w części zachodniej budynku).
Powierzchnia użytkowa piętra: 261,69m2 .


Powierzchnia użytkowa tarasu widokowego: 155,11m2.

Do obowiązków dzierżawcy należeć będzie:

  1. dostosowanie obiektu do  potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, w tym gastronomii ogólnodostępnej we własnym zakresie,
  2. odnowienie elewacji zewnętrznej budynku w pierwszym roku dzierżawy,
  3. używanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem i wymogami prawidłowej gospodarki,
  4. ochrona przed dewastacją i zniszczeniem obiektu,
  5. zachowanie porządku i czystości na terenie wokół budynku ,
  6. bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,
  7. przeprowadzanie bieżących napraw, remontów i konserwacji we własnym zakresie i na własny koszt,
  8. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku, w tym kosztów dostarczanych mediów.

Prace modernizacyjne lub inwestycyjne mogą być realizowane po uzyskaniu przez Dzierżawcę  stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przez obowiązujące  przepisy prawne i w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym.

Dzierżawcy nie będzie przysługiwało od Wydzierżawiającego roszczenie o zwrot poniesionych nakładów na przedmiot dzierżawy.

P R Z E T A R G   odbędzie   się w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 12:00  w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
Wysokość wadium: 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych)
Wysokość postąpienia: 100,00 ( słownie: sto złotych)

Budynek będzie można obejrzeć w terminie 25.01.2018 r. w godz. od 10:00 do 13:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OSiR – tel. 89 5334914.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Dyrektora OSiR w Dobrym Mieście.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą przetargu wniosą  wadium w pieniądzu,  na konto nr 10 8857 1041 3004 0400 2365 0002 w Warmińskim Banku Spółdzielczym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.  Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium ulega  przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg  wygrał od zawarcia umowy  dzierżawy.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby również, stosowne pełnomocnictwo,

– dowód wpłaty wadium,

– oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu oraz stanem technicznym budynku.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu. Protokół podpisuje Komisja Przetargowa i uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę dzierżawy

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że Dzierżawca nie będzie przestrzegać warunków umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu uzyskać można w siedzibie OSiR w Dobrym Mieście przy ul. Olsztyńskiej 14, telefon  89  5334914.

Ogłoszenie duże – przetarg pawilon w Swobodnej
Oświadczenie
Regulamin przetargu Swobodna

Zobacz wszystkie wydarzenia