XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 28 września 2017

1
Informujemy, że XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 28 września 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 września 2017 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobre Miasto. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobre Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Dobre Miasto przy drodze powiatowej nr 1415N w miejscowości Piotraszewo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 27.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Dobre Miasto, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 18. Informacja o zgłoszonych w 2016 r. żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
 19. Zapoznanie Rady z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach nieskanalizowanych w Gminie Dobre Miasto.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

1 KOMENTARZ

 1. W sumie dobrze, że nie ma jeszcze nowej sesji. Jest czas na dokładną analizę sesji ostatniej. Podobnie jak Pan Zawacki będę przyglądać się bardzo uważnie. Bo chce się wiedzieć, kto ma rację, czy Łańko, czy Trzaskowski. A najbardziej CZY BURMISTRZ WYKONUJE SWOJE OBOWIĄZKI…

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here