XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się w czwartek 28 września 2017.

0
Informujemy, że XLVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 28 września 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
 
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 września 2017 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobre Miasto. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobre Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Dobre Miasto przy drodze powiatowej nr 1415N w miejscowości Piotraszewo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 27.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Dobre Miasto, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 18. Informacja o zgłoszonych w 2016 r. żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.
 19. Zapoznanie Rady z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach nieskanalizowanych w Gminie Dobre Miasto.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here