XXXVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście – 2017-03-30

0

Informujemy, że XXXVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 30 marca 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 30 marca 2017 r.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Romualda Traugutta, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobre Miasto na lata 2012 – 2027”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Dobre Miasto za 2016 rok.
 14. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji uchwały nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998 r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
 15. Informacja o rejestrze zabytków z terenu gminy Dobre Miasto.
 16. Stanowisko Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie wniosku DFM Spółka z o.o. w Dobrym Mieście.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here