XXXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2017-02-23

1
Informujemy, że XXXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się  23 lutego 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.
Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 23 lutego 2017 r.
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „My–Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre Miasto w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: „przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1415 w m. Piotraszewo realizowanego w partnerstwie z powiatem Olsztyńskim w ramach „programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Pionierów 5, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Dobrym Mieście i wniesienie aportu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród  i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

1 KOMENTARZ

Napisz komentarz. Pamiętaj pisząc komentarz odpowiadasz za jego treść. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania lub edytowania komentarzy bez podania przyczyny. Prosimy o zachowanie kultury wpisów.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here